Jaarverslag Stichting Thuis in Welzijn juli 2012 – juni 2013

Inleiding

Met veel genoegen biedt Stichting Thuis in Welzijn (TiW) u het jaarverslag 2012-2013 aan. In het afgelopen jaar hebben we als bestuur een paar belangwekkende trends ervaren die maken dat onze omgeving er vergeleken met een jaar geleden significant anders uitziet. Allereerst het goede nieuws: we bemerken een toenemende belangstelling voor Thuishuisprojecten, zowel collectief als particulier. De collectieve belangstelling hangt uiteraard samen met de enorme (media)aandacht voor ouderen, langdurige zorg, welzijn en bezuinigingen daarop. De zoektocht naar kostenefficiënte alternatieven is stevig gaande en het is mooi te zien dat het Thuishuisproject daadwerkelijk een alternatief kan bieden. Maar ook de particuliere belangstelling stijgt. Sinds een paar maanden worden we af en toe gebeld door ouderen die vragen of er al een Thuishuis bij hun in de gemeente open is!

De tegenhanger hiervan is de zich doorzettende trend van de economische crisis en alle daarbij behorende elementen. Gemeenten moeten bezuinigen, aarzelen om nieuwe initiatieven in gang te zetten en zijn onzeker over de toekomstige taken en budgetten aangaande Wmo en AWBZ. Maar ook de corporaties zitten ‘op slot’. Ze wachten af wat de nieuwe beleidslijnen uit Den Haag gaan worden en hoeveel ze moeten gaan afdragen. Zodra die duidelijkheid er is, zullen ze hopelijk weer projecten gaan opstarten. Ondertussen houdt de Stichting met vele corporaties en gemeenten contact.

Evenzogoed zijn in dit jaarverslag mooie resultaten en werkzaamheden van de Stichting verwoord over de periode juli 2012 tot en met juni 2013. Het paradigma ‘professionals ondersteunen vrijwilligers’ vormt daarbij steeds het uitgangspunt voor deze werkzaamheden. De concrete doelen van Stichting Thuis in Welzijn voor deze periode zijn in het werkplan als volgt benoemd:

-    Borgen (certificeren) en uitdragen van het Thuishuisconcept;
-    Het ontwikkelen en uitvoeren van het cursusaanbod Thuishuisconcept;
-    Het aangaan van strategische relaties om de doelen te doen realiseren.

Op basis van bovenstaande visie en ambities is het team van Thuis in Welzijn aan de slag gegaan. Hieronder wordt op de drie onderscheidende doelen de voortgang tot op heden beschreven.

1. Borgen en uitdragen Thuishuisconcept

Operationele Thuishuisprojecten
Op het moment van het opstellen van dit verslag, zijn vijf Thuishuisprojecten operationeel: Deurne, Amstelveen, Harderwijk, Nijmegen en Woerden. Met operationeel bedoelen we dat een Stichting Thuishuis [plaatsnaam] is opgericht, dat een coördinator is aangesteld door die stichting en dat vrijwilligers actief zijn op het gestelde doel: voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. In alle vijf de gemeenten werken de stichtingen op deze wijze

en worden Thuisbezoeken afgelegd en/of inloopbijeenkomsten georganiseerd. Nog steeds is alleen in Deurne het fysieke Thuishuis ook operationeel.

In Amstelveen wordt de nieuwbouw voor het Thuishuis  eind 2013/begin 2014 opgeleverd en in Harderwijk heeft de Stichting Thuishuis Harderwijk, in samenwerking met de corporatie, geschikte grond voor nieuwbouw gevonden. In Nijmegen wordt het Thuishuis in de wijk Grootstal gebouwd. In Woerden heeft het bestuur van Stichting Thuis Woerden het project gepresenteerd aan de Gemeenteraad en de Wethouder en een goede

samenwerking opgebouwd met de welzijnsorganisatie. Op dit moment zijn ze over het fysieke Thuishuis in gesprek met zowel een private belegger als de corporatie.

Laatste ‘heipaal’ voor Thuishuis Amstelveen!

PR en communicatie
De Stichting Thuis in Welzijn borgt het Thuishuisconcept op vele manieren. Door het Thuishuisproject veel nadrukkelijker te profileren en te communiceren, legt de Stichting het merk ‘vast’ en versnelt daarmee een landelijke uniforme aanpak.
Zo zijn in 2012 twee films vervaardigd. De eerste film, ‘De wondere wereld van dementie’, is al sinds begin 2012 beschikbaar. De tweede film ‘Oud worden doe je liever niet alleen’, is op 23 november 2012 in première gegaan. Deze (korte) film geeft een inkijkje in het dagelijkse leven in het Thuishuis; waarom kozen de bewoners voor het Thuishuis en hoe gaat het met ze? Ook wordt in de film stilgestaan bij het Thuisbezoek, de andere pijler van het Thuishuisproject.

De première is georganiseerd door Stichting TiW en zij heeft dat moment tevens aangegrepen om acquisitie te plegen voor de ontwikkelde cursussen (zie hoofdstuk 2). Ten behoeve van de filmpremière heeft TiW ook een nieuwe informatieflyer opgesteld en uitgereikt. In maart 2013 is overleg geweest met Omroep MAX, Jan Slagter, om de Thuishuisfilm(s) op TV uitgezonden te krijgen. Inmiddels is de Stichting ook benaderd door de documentairemaker van MAX.

Stichting TiW heeft een PR plan opgesteld. In dit PR plan zijn de doelen, de doelgroepen plus de boodschap opgenomen. En uiteraard de bijbehorende acties: relatie database opbouwen en de media/middelen die de Stichting gaat inzetten om de doelen en de doelgroepen te bereiken.
Een deel van de acties is in de verslagperiode gerealiseerd. De relatiedatabase is opgebouwd (en zal voortdurend verder gevuld worden) en de website www.thuishuis.org is gereed. De Stichting heeft in het afgelopen jaar lezingen gehouden tijdens de ‘Week tegen eenzaamheid’; op het congres ‘Lokale Kracht’ van Aedes/Actiz Kenniscentrum; de expertbijeenkomst ‘Toekomst van wonen met zorg’ en het WoOncongres  ‘Naar een nieuwe balans in het wonen ‘, beiden van het Ministerie BZK; de kennisexpeditie ‘Slim omgaan met uw zorgvastgoed!’ van ‘In voor zorg’ (VWS-Vilans)  en bij de Landelijke Vereniging van Groepswonen voor Ouderen (LVGO). Ook heeft de Stichting zelf twee informatie bijeenkomsten verzorgd om belangstellenden te informeren over het Thuishuisconcept en de opleidingsmogelijkheden. De opleidingen vormen een belangrijk instrument voor het borgen van het merk Thuishuis.
De Stichting maakt intensief gebruik van social media als LinkedIn en Twitter. Veel nieuwe waardevolle relaties komen langs die weg tot stand. Ook het feit dat de Thuishuisfilms op You Tube geplaatst zijn levert veel reacties en connecties op.

Via lezingen, ‘awards’ en congressen worden veel belangstellenden geïnformeerd

Handleiding opzetten Thuishuisproject en het kwaliteitssysteem
Het opstellen van de handleiding ‘Opzetten Thuishuisprojecten’ wordt efficiënt uitgevoerd. Tegelijkertijd met ‘werk in uitvoering’ van de lopende en nieuwe Thuishuisprojecten, worden de benodigde onderdelen en documenten verzameld en vastgelegd ten behoeve van de handleiding. Hierdoor is nu al driekwart van de inhoud van de handleiding gereed. Het bundelen, uitschrijven en redigeren is echter ook nog een stevige taak die de Stichting Thuis in Welzijn niet onderschat en nog moet uitvoeren.

Het kwaliteitssysteem dient als middel om de doelen van Stichting TiW te realiseren, het is geen doel op zich. De genoemde handleiding vormt al een groot onderdeel van het kwaliteitssysteem. Immers in dit handboek worden de afspraken en richtlijnen vastgelegd volgens welke alle betrokkenen bij Thuishuisprojecten gaan werken. De handleiding fungeert ook als naslagwerk voor bestaande betrokkenen. Bovendien wordt de handleiding gebruikt als opleidingsmateriaal voor nieuwe ‘medewerkers’. Onder medewerkers verstaat de Stichting in deze daadwerkelijk mensen die meewerken aan de gestelde doelen. Dat wil niet zeggen dat ze allen een dienstverband of freelance overeenkomst bij Stichting TiW hebben. Liever niet zelfs! Medewerkers zijn ook dus de lokale vrijwilligersbesturen, de lokale coördinatoren, de lokale en landelijke vrijwilligers en degenen die zich bekwaamd hebben tot Thuishuisproject ontwikkelaar (zie opleidingen).

Het kwaliteitssysteem is een groeidocument. Uiteindelijk wordt het kwaliteitssysteem de volledige verzameling van afspraken die in onze organisatie en de uitgebreide kring van ‘medewerkers’ zijn gemaakt. En vooralsnog zal dat systeem globaal aangeven wie wat uitvoert en nog geen gedetailleerde procesbeschrijvingen van het ‘hoe’.

Monitoren operationele Thuishuisprojecten
Het concept Thuishuis veronderstelt maatschappelijk en financieel rendement. Voorafgaand aan de oprichting van Stichting TiW is een analyse van het maatschappelijk rendement Thuishuizen opgesteld. Deze analyse is door SEV/Platform31 recent gepubliceerd. In samenwerking met enkele strategische partners werkt TiW nu aan een rendement project van een Thuishuis voor ouderen met dementie en aan een effectenmonitor Thuishuizen regulier. Zie hoofdstuk 2.

Acquisitie en stand van nieuwe projecten
Tot nu toe vond de acquisitie van nieuwe projecten veelal plaats op basis van een vraag die gesteld werd in een gemeente. De Stichting heeft nu een plan opgesteld om veel meer structuur aan te brengen in het uitdragen van het concept en de mogelijkheden en kansen daarvan: de ‘regiotour’. De eerste regiopresentatie is op 7 juni aanstaande in de provincie Utrecht.
Acquisities voor een regulier Thuishuisproject lopen op dit moment in Stein, Bladel, Oegstgeest en  Hendrik Ido Ambacht. De acquisitie voor een Thuishuisproject voor ouderen met dementie loopt in Woerden en in Deurne (Dat zal het 2de Thuishuis worden in één gemeente!).

Locatiestudie Thuishuis voor ouderen met dementie, Helmond

De stand van de nieuwe projecten is als volgt: In Deventer-Buiten (met name Bathmen),  Gemert, Wijk bij Duurstede, Breukelen, Rotterdam en Helmond zijn succesvol haalbaarheidsonderzoeken verricht. Deze projecten zijn na de haalbaarheidsfase gestagneerd. Immers, onderdeel van de haalbaarheid is het voorhanden zijn van een partner die het fysieke Thuishuis gaat realiseren. Pas als die bekend is, kan de implementatiefase worden gestart. Door de situatie waarin de corporaties op dit moment verkeren, zijn zij niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen in staat om te investeren. Ze zijn afwachtend en hebben meer zekerheid nodig omtrent hun (financiële) positie. Daarom richt de Stichting zich daarnaast ook op private investeerders. Zij zijn juist vanwege de crisis op zoek naar nieuwe functies voor hun vastgoed vanwege het toenemend wegvallen van de kantoor-, detailhandel- en horeca functies.

2. Het ontwikkelen en uitvoeren van het cursusaanbod Thuishuisconcept

Al eerder beschreven we de diversiteit aan medewerkers en de netwerkorganisatie van Thuishuisprojecten. Die constatering en de ervaringen in de operationele Thuishuisprojecten, hebben tot een bijgesteld cursussen- en opleidingsplan geleid. Het aanbod wordt nu vormgegeven voor de vrijwilligers, de coördinatoren, de lokale bestuurders en de ontwikkelaars. Voor elke groep wordt een opleiding ontwikkeld en uitgevoerd. En voor alle groepen moet, al dan niet in combinatie, een vorm van permanente educatie worden ontwikkeld. Hieronder volgt per doelgroep de stand van zaken.

Vrijwilligers; Basiscursus Thuishuis regulier
Stichting TiW heeft de al bestaande basiscursus voor vrijwilligers geëvalueerd. Op basis van die evaluatie heeft de Stichting afgelopen najaar samen met een freelance collega de nieuwe cursus voor vrijwilligers ontwikkeld. Deze freelance collega is tevens de voorkeursleverancier van de Stichting. Dat wil zeggen dat zodra een cursus daadwerkelijk gedoceerd gaat worden, deze ‘collega’ het eerste gevraagd zal worden voor de uitvoering. Daarmee ‘binden’ we freelancers, en dus uitvoerende capaciteit, aan de Stichting terwijl de Stichting daar geen kosten aan heeft als er geen opdracht (omzet) tegenover staat. Stichting TiW verwacht, bij voldoende vraagvolume uit de ‘markt’, met het aanbieden van basis- en vervolgcursussen op

termijn ook een inkomstenbron te creëren.
De cursushandleiding is zo uitgeschreven dat ook andere docenten met de handleiding aan de slag kunnen en de cursus kunnen geven. Op deze manier kan TiW een netwerk van docenten gaan creëren verspreid over het land die allen met dezelfde handleiding werken. De eerstvolgende gemeenten waar de cursus gedoceerd gaat worden, zijn Woerden en Nijmegen.

 

 

 
De cursusleiders van het eerste uur: Els Glimmerveen en Jan Ruyten

Vrijwilligers; Basiscursus Thuishuis voor ouderen met dementie
Ook deze cursus heeft Stichting TiW samen met een (andere) freelancer ontwikkeld. En ook bij deze cursus is de opzet dat de opsteller voorkeursleverancier is, maar dat ook andere docenten gebruik kunnen maken van de handleiding. De eerste gemeente waar deze cursus gedoceerd gaat worden, is naar verwachting Helmond.
Beide cursushandleidingen en -opzet zijn eigendom van Stichting Thuis in Welzijn.

Vrijwilligers; permanente educatie
De Stichting heeft nog geen plan opgesteld om de bijscholing voor de lokale vrijwilligers landelijk te organiseren. Dit zal dus via de coördinatoren lokaal uitgevoerd worden. En via de landelijke vereniging (zie laatste paragraaf).
Coördinatoren; basiscursus ontwikkelen en uitvoeren
In het coördinatorenoverleg (zie volgende paragraaf) bleek dat ook voor coördinatoren een basiscursus zeer gewenst zou zijn. De Stichting gaat deze basiscursus ontwikkelen in het najaar 2013. De uitvoering volgt dan in het voorjaar 2014. Tegen die tijd verwachten we voldoende deelnemers te hebben vanwege de toenemende omvang van het aantal projecten.
Permanente educatie coördinatoren
Voor de coördinatoren wordt de permanente educatie vormgegeven in het coördinatoren overleg.  TiW organiseert drie keer per jaar een bijeenkomst. Dit betreft een dagdeel waarin voorzien wordt in nieuwe kennis of informatie en waar volop gelegenheid is om ervaringskennis onderling uit te wisselen. In juni en oktober 2012 en april 2013 hebben deze bijeenkomsten plaatsgevonden.
Bestuurders; basiscursus ontwikkelen en uitvoeren
De Stichting heeft besloten een korte basiscursus te ontwikkelen in het najaar 2013. De uitvoering volgt dan in het voorjaar 2014.

Ontwikkelaars; Opleiding Thuishuisprojecten realiseren
Zoals eerder beschreven borgt Stichting TiW het Thuishuisproject concept ook middels deze opleiding tot Thuishuisproject ontwikkelaar. TiW doceert deze opleiding om meer organiserend vermogen te creëren dat het concept op uniforme wijze uitdraagt en zo versterkt. De Stichting sluit een opleidings- en samenwerkingsovereenkomst met elke individuele deelnemer aan de opleiding en, indien van toepassing, met zijn of haar werkgever. Elke deelnemer aan de opleiding wordt, mits de gehele opleiding met goed gevolg wordt afgelegd, gerechtigd om met Thuishuisprojecten aan het werk te gaan. De opleiding bestaat uit fase I en fase II. Na het succesvol doorlopen van beide onderdelen ontvangt de cursist het certificaat ‘Thuishuisproject ontwikkelaar’.
Op 23 en 24 september 2013 staat de start van de opleiding gepland.

Landelijke vereniging Thuishuizen
Het Stichtingsbestuur heeft gesproken over de opzet van een Landelijke Vereniging van Stichtingen Thuishuis [plaatsnaam]. Dit betreft een nieuwe rechtspersoon die onder de hoede (en waarschijnlijk het secretariaat) van Stichting Thuis in Welzijn zal gaan bestaan.
Deze landelijke vereniging is een belangrijk middel om het Thuishuisconcept te blijven borgen en om permanente educatie aan alle betrokkenen in de vorm van cursussen en bijeenkomsten te organiseren en daarmee ook inkomsten te genereren.
Deze vereniging heeft een eigen (budget)verantwoordelijkheid en zal een overeenkomst met Stichting TiW kennen in de sfeer van inhoudelijke

uitwisseling en financiële vergoeding secretariaat.
Het bestuur van Stichting TiW heeft zoals gezegd de gedachten hierover laten gaan, maar moet nog besluiten hierover nemen.

Bestuursvergadering Stichting Thuishuis Amstelveen

3. Strategische relaties om de doelen te gaan realiseren 
Strategisch inhoudelijke partners
De inhoudelijke partners waar TiW het afgelopen jaar contact mee heeft gehad, bevinden zich op verschillende domeinen: het academische/onderzoekdomein, het overheidsdomein, het financiële domein en de landelijke, regionale en lokale partners die een rol kunnen spelen bij de versnelling van de uitvoering van Thuishuisprojecten. Al deze contacten en besprekingen hebben onder andere geleid tot een meerjarig projectvoorstel samen met de volgende partners: Platform31, Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken (BZK) en Zorgverzekeraar VGZ. Recent zijn ook de eerste contacten met de Vrije Universiteit (VU) als partner gelegd. Onder de titel ‘Langer zelfstandig thuis wonen; Van lokale daadkracht in ouderenhuisvesting naar landelijk beleid, en terug! ‘ wordt dit project nu met alle partners besproken en uitgewerkt. De Stichting had de verwachting dat het project al een start had kunnen maken in het voorjaar 2013, maar de ambtelijke molens draaien langzaam. Geduld en doorzettingsvermogen zijn van belang. Met name de besprekingen en de contacten met BZK en VWS stemmen hoopvol.

Het totale project, onderzoek en uitvoering, bevat de volgende onderdelen:
•    Opstellen van een heldere en uniforme beschrijving van het (te verwachten) maatschappelijk en financieel rendement van het Thuishuis voor ouderen met dementie;
•    Het opleveren van een doorontwikkeld rekenmodel; maatschappelijke kosten-batenanalyse, met onderscheid in kasstromen en verder weg liggende (maatschappelijke) baten als gevolg van gerealiseerde effecten;
•    Doorkijk naar toekomstige ontwikkeling in financiering (bijvoorbeeld scenario-analyse) van Thuishuisprojecten.
•    Twee pilotprojecten die tegelijk met het onderzoek in uitvoering worden gebracht.

De looptijd van dit project is nog onzeker. TiW is penvoerder en regisseur van dit project.

Samenwerking met ministeries en landelijke politiek
In het afgelopen jaar heeft de Stichting ervaren dat de combinatie van lokaal ‘bottom up’ initiëren en tegelijk landelijk organiseren een hele sterke aanpak is die ook een voorsprong vormt op andere initiatieven. Deze lijn hebben we doorgezet door veel intensiever met de ministeries BZK en VWS in gesprek te gaan. Ook heeft de Stichting actief de landelijke politiek opgezocht. Enkele politici waren aanwezig bij de première van de Thuishuisfilm, dat bood een mooie kans om te verbinden. Inmiddels zijn ook kamervragen gesteld over woonvormen voor ouderen, op initiatief van TiW en onze landelijke partners.

Samenwerking vergelijkbare kleinschalige organisaties
Zoals in het werkplan 2012-2013 is verwoord, is met veel kleinschalige initiatieven rondom ouderen, wonen, welzijn en zorg contact gezocht en gesproken. De ervaringen zijn uitgewisseld. Nu breekt de periode aan waarin concreet gezocht moet gaan worden hoe samenwerking met andere initiatieven vorm moet krijgen. Voorop staat dat TiW veelvormigheid van aanbod, en dus keuzevrijheid voor ouderen als het gaat om hun kwaliteit van leven, hoog in het vaandel heeft. Dus dat alle kleinschalige initiatieven meer van hetzelfde moeten worden ligt niet in de lijn van Thuis in Welzijn. Juist de variatie in aanbod is winst voor de doelgroep.
TiW ziet wel concrete mogelijkheden om gezamenlijk dit gevarieerde aanbod helder en toegankelijk uit te dragen naar de doelgroep(en). En TiW ziet kansen om de effectmeting van het aanbod gezamenlijk vorm te geven. Ook het vervolg daarop kan gezamenlijk uitgevoerd worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld advies aan ministeries, gemeenten, zorgverzekeraars en welzijnsinstellingen.

Buiten het bestaande systeem; zelf koken, grote pan soep op tafel, katoenen servetten die gewoon in de was gaan….
De Stichting heeft de samenwerking met kleinschalige initiatieven verder onderzocht. Veel kleinschalige initiatieven blijken heel lokaal geworteld te zijn en hebben geen ambitie of noodzaak om verder te groeien of te ontwikkelen dan het eigen lokale project. Dat is op zich prima en te respecteren. Voor het realiseren van het, ook door onze Stichting, gewenste brede pallet aan keuze voor alle ouderen in Nederland, voegt het echter niet veel toe. Mogelijk kunnen en willen deze projecten wel lid worden van de landelijke vereniging. Maar dan zou de naam van de vereniging verder moeten reiken dan ‘Vereniging van Thuishuizen’. Maar zoals gezegd, de Stichting is in haar eerste jaar nog niet tot besluitvorming hieromtrent gekomen. Belangrijk aspect in deze overweging is ook dat veel kleinschalige initiatieven in het huidige financiële- en zorgsysteem zitten, terwijl de Stichting juist heel expliciet wil werken en ontwikkelen buiten de bestaande systemen.
Vooralsnog lijkt daarom samenwerking met landelijke partners die ook buiten het bestaande systeem kleinschalige initiatieven voor ouderen initiëren, meer rendement op te leveren. De samenwerking met bijvoorbeeld de LVGO (Landelijke vereniging van groepswonen ouderen) is belangrijk. In deze vereniging zijn immers al lokale woonprojecten verenigd. Ook de samenwerking met de partij die ‘mantelzorgwoningen’ landelijk aanbiedt is van belang. Samen met deze organisaties kan Stichting TiW namelijk wél landelijk de keuzemogelijkheid bieden als het gaat om wonen, welzijn en zorg voor ouderen in Nederland.

Financiële partners
De partners van het inhoudelijke project zoals hierboven beschreven, zijn ook allen aangezocht om financieel een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden. Mondeling was al een budget toegezegd door Platform31. De Stichting moet nu constateren dat, vanwege de onafhankelijkheid, dat budget waarschijnlijk via onderzoekswerk in natura geleverd wordt. Dat is natuurlijk ook van meerwaarde voor de Stichting en haar doelstelling, maar levert geen ‘cash in’. VGZ gaat naar verwachting om te beginnen het project in Nijmegen mede financieren.
Naast de inhoudelijke partners die zowel in natura als financieel participeren, heeft TiW ook een lijst opgesteld van fondsen en andere partijen die het doel en de werkzaamheden van TiW financieel zouden willen ondersteunen. Nog voordat we de mailing naar alle partijen hebben verzonden, heeft de actie in ieder geval al geresulteerd in één fonds dat toegezegd heeft voor voorlopig onbepaalde tijd financieel te ondersteunen. Dit fonds verstrekt jaarlijks een relatief klein bedrag, maar is toch zeer waardevol.

De Stichting Thuis in Welzijn trakteert bij de komst van elk volgend participerend fonds!

Door een wisseling van de secretariële kracht, heeft de brief naar de fondsen op zich laten wachten. Begin mei is de brief verstuurd. De Stichting hoopt daar voor enkele aanvullende projecten (zie begroting 2013) financiering te realiseren.
Contracten en overeenkomsten
De samenwerkingsmogelijkheden met de verschillende hierboven beschreven partijen wordt, zo ervaren we, maar heel langzaam concreet. De Stichting had daar veel meer vaart in verwacht. Maar belangen van partijen zitten soms in de weg en de zoektocht naar gezamenlijk belang vergt veel tijd. Voortgang is geboekt en we blijven doorwerken aan concrete samenwerking die voor alle partijen ‘winst’ biedt zodat samenwerken vanzelfsprekend wordt. Dan kunnen overeenkomsten op  inhoud, inzet en financiële regeling worden opgesteld. Stichting TiW wil deze samenwerkingsrelaties voor alle betrokkenen helder en transparant beschrijven.
Tot slot
Het bestuur van Stichting Thuis in Welzijn kijkt terug op een jaar met veel initiatief, dynamiek en actie. Met een relatief klein team zijn grootse stappen gezet: de krijtlijnen zijn uitgezet op het borgen en uitdragen van het Thuishuisconcept, op het bouwen aan cursusaanbod en op het aangaan van strategische allianties. In de komende twee jaren willen we verder uitbouwen en zorgen dat het organiserend vermogen vergroot en versterkt wordt, zodat de samenleving in brede zin dit concept zelf kan en gaat dragen. Om dat te realiseren hebben we veel partners nodig die de schouders hier onder willen blijven zetten. Doet u weer mee?

Bestuur Stichting Thuis in Welzijn
21 mei 2013