Het Thuishuisproject migranten

Het Thuishuisproject migranten, ‘gerund’ door vrijwilligers, bestaat uit twee delen. Het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen, en het Thuisbezoek waarin vrijwilligers ook actief zijn in de betreffende buurt/wijk bij dezelfde doelgroep hun eigen woonomgeving.

De groep migranten ouderen zal in de komende jaren toenemen en buitengewoon kwetsbaar zijn. In de eerste plaats zullen zij dezelfde problemen kennen als andere ouderen (bijvoorbeeld meer beperkingen/slechtere gezondheid). Maar deze worden versterkt door hun specifieke achtergrond. Zélfs ten opzichte van andere leeftijdsgroepen van migranten weten we dat migranten ouderen: een slechte taalbeheersing, een laag opleidingsniveau (53% niet meer dan basisonderwijs!), een beperkt netwerk buiten de etnische groep, een slechte gezondheid hebben en een laag inkomen hebben .
In de grote steden als Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zijn inmiddels veel groepswoonprojecten voor diverse migrantengroepen opgezet

Grofweg zou geconcludeerd kunnen worden op basis van onderzoek en literatuur dat over het algemeen de wensen in Nederland rond wonen, zorg en welzijn niet heel erg afwijken van de wensen van oudere migranten. Maar dat er zeker specifieke wensen zijn, die per groep en binnen de groep ook per individu kunnen verschillen. Toch zijn er genoeg voorbeelden te noemen van groepen die juist wél bij elkaar willen wonen, zoals in het eerder genoemde voorbeeld van groepswoonprojecten. Ook zijn er genoeg gegevens beschikbaar waaruit blijkt dat de woonwensen, van m.n. Turken en Marokkanen, toch anders zijn dan die van Nederlandse ouderen .

Criteria ten aanzien van de doelgroep van het Thuishuis voor ouderen, zijn naar aanleiding van gegevens over eenzaamheid en risicofactoren , de specifieke informatie met betrekking tot culturele achtergrond in diverse contacten besproken.
Dit heeft geleid tot de volgende vijf criteria, waarbij het vetgedrukte afwijkt van het ‘reguliere Thuishuisconcept:

 • Leeftijd: 55+ (eenzaamheid komt immers vaker voor onder ouderen). 
 • Gezinssituatie: alleenstaand (alleenstaanden zijn ruim twee keer zo vaak eenzaam), het betreft de groep alleenstaanden die niet alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen.
 • Uitgaande van de huidige cultuuropvattingen mogelijk te streven naar een Thuishuis voor mannen en een Thuishuis voor vrouwen. Een gemengd Thuishuis is in dit stadium voor bepaalde culturen nog te vroeg (vergelijk de ontwikkeling van de overgang van jongens & meisjes-scholen naar gemengde scholen in het basis onderwijs in de jaren ’60)
 • Inkomen: minder kapitaalkrachtigen met een inkomen beneden modaal inkomen. (mensen met een inkomen beneden modaal voelen zich gemiddeld drie keer zo vaak (zeer) eenzaam als mensen met een inkomen boven modaal).
 • Beperkingen: hiervoor geldt het uitgangspunt "wat thuis kan, kan zeker ook in het Thuishuis" (naarmate mensen meer lichamelijke aandoeningen hebben zijn zij vaker (zeer) eenzaam).

De criteria dienen als richtlijn en zullen in de praktijk niet rigide gehanteerd worden.

Woonwensen
Ouderen met religieuze achtergrond hebben de volgende specifieke woonwensen :

Woning

 • Een afgesloten of afsluitbare keuken.
 • Keuken en slaapkamer bereikbaar vanuit de hal of gang.
 • Een gescheiden douche en toilet waarbij het van belang is dat het toilet niet tegenover de woonkamer is gelegen.
 • Een bidet in badkamer of toilet in verband met vijf keer per dag ritueel wassen.
 • Zeker twee ruimtes, zodat mannen en vrouwen afzonderlijk bijeen kunnen komen.
 • Logeerruimte.


Leefcultuur

 • Geen alcohol in huis.
 • Niet roken in huis.
 • Mogelijkheid om Halal maaltijden te bereiden.


Woonomgeving en voorzieningen

 • Wonen in buurt van kinderen en familie.
 • Wonen in buurten met specifieke voorzieningen zoals speciale slagerij en moskee.
 • Diensten waar behoefte aan is zijn personenalarmering en bezorging van Halal maaltijden
 • Wens om samen in een instelling of voorziening te wonen met andere ouderen met dezelfde culturele achtergrond.
 • Het kunnen communiceren in ‘eigen’ taal en een gevoel van verbondenheid zijn daarbij belangrijk, evenals het gezamenlijk activiteiten ondernemen.Sociale contacten zijn heel belangrijk voor oudere migranten, voor het ontvangen van steun en voor het hebben van gezelschap 


NB. Deze specifieke woonwensen zijn goed inpasbaar met het Programma van Eisen van een Thuishuis.

Lees verder : Migranten de doelgroep nader omschreven >>